Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Gebruik gebouw Gebruik gebouw

Het gebruik van het gebouw is mogelijk na overleg met de beheerders, Geert en Henny Tamboer, tel. 0164-613465 of e-mail .
Zij beheren de agenda en leggen de afspraken vast.

 
Opbrengst collecten vierde kwartaal 2017 Opbrengst collecten vierde kwartaal 2017

Opbrengst collecten vierde kwartaal 2017
Diaconie                                     €       532,35
Bloemenfonds                             €       111,30
Kerk en Israël KIA                       €       105,32
Najaarszending KIA                     €       140,30
Kinderen in de Knel KIA               €       387,14
Hulp voor Sint Maarten                €       306,15
Protestants Sociaal Centrum         €       125,05
ZWO                                          €       157,65
Pastoraat en Eredienst                 €    1.370,81

Namens kerkrentmeesters, diaconie en ZWO hartelijk dank!

 
Kerkbalans 2018 Kerkbalans 2018

In de eerste plaats willen we alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar hun kerkelijke bijdrage hebben voldaan hartelijk danken!
Het is ook in onze gemeente gebruikelijk dat in januari weer de actie Kerkbalans wordt gehouden. In de periode van 20 januari t/m 3 februari zullen de enveloppen bij u worden afgegeven. Evenals vorig jaar worden de antwoordenveloppen niet meer opgehaald, maar zit er in de antwoordenvelop een postzegel en is het adres voorgedrukt. U hoeft het antwoordformulier alleen maar in te vullen en op de bus te doen. U kunt er ook voor kiezen om de envelop in de kerk af te geven.
Het thema is dit jaar: “Geef voor je kerk”. Wij hebben op dit moment geen predikant en door de PKN is bepaald dat wij een nieuwe predikant mogen beroepen in een deelfunctie voor maximaal 50% van de volledige werktijd. Om dit kunnen realiseren is het van het grootste belang dat ons inkomsten minimaal op het niveau van 2017 blijven en liever meer, dit geeft ons meer zekerheid naar de toekomst toe! Daarom zouden wij het thema voor onze kerk nog wat scherper willen stellen: “Geef voor je kerk, zodat we samen onze kerkgemeenschap in stand kunnen houden”. We hebben uw financiële steun hard nodig en we willen u daarom van harte oproepen ruimhartig te geven!
De Kerkrentmeesters.

 
Begroting 2018 Begroting 2018

Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2018 opgesteld. In de kerkenraadsvergadering van 16 oktober j.l. is deze begroting besproken en akkoord bevonden. Hiermee is de begroting voorlopig vastgesteld. Thans kan deze nu ter inzage aan de gemeente worden voorgelegd. De gemeenteleden hebben tot 4 december a.s. de tijd om hierop te reageren. Nadere informatie is te verkrijgen bij de penningmeester en secretaris van het college van Kerkrentmeesters.
Bij de vergadering van de Kerkenraad op 4 december kan de begroting definitief worden vastgesteld en worden opgestuurd naar het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken [RCBB]. Hiermee hebben we aan de voorgeschreven formaliteiten voldaan.

 
Nieuwe tafels. Nieuwe tafels.

Het zal u ontgetwijfeld opgevallen zijn. Er zijn nieuwe tafels aangeschaft voor de ontmoetingsruimte in de oude pastorie. De tafels zijn wat kleiner en daardoor beter hanteerbaar voor de diverse functies in ons kerkgebouw, zoals koffiedrinken na de dienst, vergaderingen en andere bijeenkomsten. De collecte van het verjaardagsfonds 2016 was hiervoor bestemd. Het heeft even geduurd, maar nu hebben we ook wat. Met dank aan allen, die het verjaardagsfonds hebben gesteund.
De kerkrentmeesters.

 
Opbrengst collecten derde kwartaal 2017 Opbrengst collecten derde kwartaal 2017

Diaconie                                    €     325,83
Bloemenfonds                            €     172,60
Jeugdwerk KIA                           €     113,25
Vredesweek KIA                         €     203,90
Zomerzending KIA                     €       81,30
ZWO                                         €     341,58
Pastoraat en Eredienst                €  1.105,97
 

 
Solvabiliteitsverklaring Solvabiliteitsverklaring

Op 7 augustus jl. hebben wij van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) van de PKN een solvabiliteitsverklaring ontvangen voor het beroepen van een predikant  in deeltijdfunctie voor 50% van de volledige werktijd. De kerkrentmeesters hebben op 20 juli jl. een goed gesprek met een afvaardiging van het RCBB gehad. Tijdens dit gesprek hebben wij ons ingezet voor een predikant in deeltijdfunctie voor minimaal 50% en dat is gehonoreerd. De volgende stap is  het maken van een profielschets voor de nieuwe dominee. Het opstellen van de profielschets is een hele belangrijke stap in de beroepingsprocedure, omdat bij een dominee in deeltijdfunctie er keuzes zullen moeten worden gemaakt.
Het bedrag aan toezeggingen bij de actie Kerkbalans 2017 is nu € 52.415,-. Er was € 52.500 begroot, dat is dus een mooi resultaat. Nu zien dat we alle toezegging ook binnenhalen. Hiervan hebben we tot nu toe € 36.427,- daadwerkelijk ontvangen, dat is 69,5% van de toezeggingen.
Van een gemeentelid een gift van € 250,- ontvangen voor de aanschaf van 10 nieuwe Liedboeken. Hartelijk dank!
Namens de kerkrentmeesters,
Kees Visser

 
Beroeping nieuwe predikant Beroeping nieuwe predikant

Ds. Klaas Vos heeft per 1 juli  van dit jaar zijn functie als predikant beëindigd en daardoor is onze gemeente nu vacant. We moeten op zoek naar een nieuwe predikant en de procedure hiervoor is inmiddels gestart. De eerste stap is het verkrijgen van toestemming om een nieuwe predikant te mogen beroepen. De toestemming wordt door het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) van de PKN gegeven. Het RCBB geeft dan een solvabiliteitsverklaring af.
Het RCBB zal beoordelen voor hoeveel uur wij een nieuwe predikant kunnen beroepen en daartoe hebben de kerkrentmeesters de benodigde financiële informatie aan het RCBB aangeleverd. Op 18 juli zal een delegatie van het RCBB een bezoek aan onze kerk brengen en de aanvraag van de solvabiliteitsverklaring met de kerkrentmeesters bespreken.
De actie Kerkbalans 2017 heeft aan toezeggingen € 51.215,- opgeleverd. De toezeggingen liggen daarmee € 2.000,- lager als in 2016. Hiervan hebben we tot nu toe € 31.358,- daadwerkelijk ontvangen.  Het gevoel is dat een predikant in deeltijd haalbaar moet zijn, maar dan moeten alle toezeggingen worden nagekomen en liever nog iets meer!
Als toestemming wordt verkregen, kan de beroepsprocedure in gang worden gezet. Hiertoe wordt een beroepscommissie samengesteld. Vooruitlopend op het besluit van het RCBB kunt u alvast nadenken of u in de beroepscommissie wilt plaatsnemen. Als u belangstelling heeft kunt u dat nu al doorgeven aan de secretaris Kees Visser of aan de scriba.
In de periode dat we vacant zijn kunt u voor pastorale vragen terecht bij de ouderling Wolter Smit.
Ik wil eindigen met een uitspraak van onze ex-predikant “blijmoedig voorwaarts”!
                                                                                                   Wim van Herk

 
Kerkbalans 2017. Kerkbalans 2017.

Zoals sinds jaar en dag gebruikelijk wordt ook in onze gemeente weer de Actie Kerkbalans gehouden. In de periode van 21 januari t/m 5 februari zullen de enveloppen worden afgegeven. Evenals vorig jaar worden de antwoordenveloppen niet meer opgehaald, maar zit er in de antwoordenvelop een postzegel en is het adres vast voorgedrukt. U hoeft het antwoordformulier alleen maar in te vullen en op de bus te doen (of in de kerk af te geven).
Het thema is dit jaar: Mijn kerk verbindt.
Wij hopen op veel verbondenheid en dat we in de opbrengst van de Actie Kerkbalans kunnen zien dat u zich daadwerkelijk verbonden weet. Samen houden we de kerkgemeenschap in stand.

 
Gebruik kerkelijke ruimtes. Gebruik kerkelijke ruimtes.

In de zaal naast de kerk staat een reserveringskalender. Als iemand van onze kerkgemeenschap gebruik wil maken van een van de ruimtes, dan wordt dit ingeschreven op deze kalender met een telefoonnummer erbij.
In principe geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

 
Begroting 2016. Begroting 2016.

De kerkrentmeesters hebben zich al weer bezig gehouden met de begroting van volgend jaar. Van onze toezichthouders krijgen we bericht dat de situatie weliswaar stabiel is, maar niet rooskleuring. Met uw giften, kerkbalans en andere bijdragen kunnen we onze gemeente laten functioneren. Het blijft een zaak van ons allemaal om met elkaar en voor elkaar gemeenschap te blijven.
Lofzingen voor de Heer, je gesteund en gedragen weten, zoekend naar richting in je leven, ook als het tegen lijkt te zitten, kan als we ons met elkaar verbonden weten onder de zegen van de Ene.

 
Schoonmaken. Schoonmaken.

Wij zijn gewend om met een aantal mensen de kerk en de pastorie schoon te houden.Dat gebeurt in drie groepjes, elk groepje is een keer in de drie maanden aan de beurt. Wij zijn dan 1-1,5 uur bezig.
Door verschillende oorzaken hebben een paar mensen af moeten haken, dus we willen heel graag versterking.
Graag aanmelden bij Geert en Hennie Tamboer, tel. 0164-613465.

 
Kerkbanken te koop. Kerkbanken te koop.

Sinds een gedeelte van de kerk bezet is met stoelen, zijn er kerkbanken die ergens doelloos staan opgeslagen. Deze banken willen we u graag te koop aanbieden, waarvan de opbrengst bestemd is voor een nog nader te bepalen goed doel. Voor een richtbedrag van 50 euro – u mag dus ook meer bieden! – de strekkende meter kunt u bezit komen van een degelijk, uniek stuk kerkmeubilair! Opgave bij Wim van Herk.

 
Kerkmeubilair: Kerkmeubilair:

Zoals ook al geschreven in de brief bij de verjaardagscollecte komen er nieuwe stoelen. Binnenkort zullen ze geleverd en geplaatst worden.

 
 
 
 

Lunch voor ouderen en alleengaanden
datum en tijdstip 21-02-2018 om 12:00 uur.
meer details

Oecumenische Werkgroep Spiritualiteit
datum en tijdstip 21-02-2018 om 19:45 uur
meer details

 
Wij zoeken een dominee [m/v]
Klik hier voor de profielschets
 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.