Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Wel en Wee Wel en Wee
De kerkenraad probeert zich op de hoogte te houden op wat er leeft binnen de gemeente. Het is belangrijk dat we horen over de goede en minder goede zaken die ons kunnen overkomen. Het spreekwoord zegt: gedeelde smart is halve smart. Al lang geleden hebben we vastgesteld dat we allemaal ambtsdrager zijn met het “ambt aller gelovigen”. We hebben de opdracht tot omzien naar de ander.
Wij willen graag met u meeleven in wel en wee, maar we zijn niet helderziend. Dus als er wat bijzonders aan de hand is, wilt u het ons dan laten weten.
Ook als u graag een bezoekje wilt !

Ziekte:
Bij ziekte, of bij opname in een ziekenhuis of verpleeghuis ontvangen wij graag een berichtje. Ook bij terugkeer naar huis. U kunt contact opnemen met de predikant, een ouderling of de scriba.

Geboorte en doop:
Bij de geboorte van uw kind ontvangen wij graag een kaartje. Als u uw kind wilt laten dopen, dan zal in goed overleg een geschikte datum worden gekozen. Neemt u zelf contact op met de predikant, de scriba of een ouderling. De doopdiensten vinden plaats tijdens de zondagse eredienst. Vooraf wordt een gesprek gevoerd met de predikant en/of ouderling over de betekenis van de doop.

Huwelijk:
Kerkelijke inzegening van een huwelijk wordt bij voorkeur zes weken van te voren aangevraagd bij de kerkenraad via de scriba. Daarna volgt en vindt overleg plaats met de predikant, organist en koster. Wilt u de scriba ook een trouwkaart sturen als er geen kerkelijke inzegening plaats vind?

Overlijden:
Als een familielid is overleden dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant, de scriba of een ouderling. In overleg kunnen dan allerlei zaken rondom de uitvaart worden geregeld. We willen als kerk ook graag een rouwkaart ontvangen.

Verhuizing:
Bij verhuizing uit of bij vestiging in de gemeente Woensdrecht vindt de in– en uitschrijving niet altijd automatisch plaats. Wilt u dit daarom zelf doorgeven aan de scriba of het Kerkelijk Bureau?

Uitschrijven:
Indien u geen behoefte meer heeft aan contact met onze kerk en u zilt zich laten uitschrijven, dan kunt u een ondertekende brief zenden aan de scriba of het Kerkelijk Bureau. Zij zorgen dan voor de verdere afhandeling.
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Vredesweek
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de collecte voor vredeswerk op 22 september
Het is  Vredesweek, hoewel vrede helaas op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken is en wereldwijd mensen door oorlogen en conflicten worden verdreven uit hun land.
Het thema van de Vredesweek dit jaar is “Vrede verbindt over grenzen”.
De Protestantse kerk, Kerk in Actie en PAX steunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders van verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict.
In Kosovo steunt PAX een lokale organisatie die werkt aan een verbinding tussen Albanezen en Serviërs door training en scholing en het opzetten van gezamenlijke bedrijfjes.
In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten.
 
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 25-09-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Diaconie/Werelddiaconaat        KIA
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de Werelddiaconaat collecte op 29 september
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. Hun kinderen zijn vanwege de hoge werkloosheid naar het buitenland getrokken. De ouderen bleven achter in de vaak afgelegen dorpen zonder voorzieningen. De zorg die deze mensen nodig hebben is vaak niet voorhanden.
De organisatie Home Care biedt met steun van Kerk in Actie thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen.
Ze delen hun jarenlange ervaringen met andere organisaties in Moldavië.
Zo ontvangen de ouderen thuiszorg en worden professionals en vrijwilligers getraind in het bieden van zorg op maat.
Met deze collecte steunt Kerk in Actie het werk in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.
meer details

Meelezen
datum en tijdstip 30-09-2019 om 19:45 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.