Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Ontvangen extra giften. Ontvangen extra giften.

Van twee gemeenteleden hebben  we in de maand december nog een extra gift mogen ontvangen, van respectievelijk €1.000,- en €500,-! De schenkers hebben aangegeven dat hun giften bestemd zijn voor het verbeteren van de geluidsinstallatie in de kerk voor de online-uitzendingen. De kerkrentmeesters zijn erg blij met deze extra giften en willen de schenkers hartelijk danken voor hun gulle bijdragen!
De kerkrentmeesters.

 
 
Opbrengst collecten derde kwartaal 2020 Opbrengst collecten derde kwartaal 2020
 
Diaconie 778,96
Bloemenfonds  146,32
Werelddiaconaat KIA 50,55
ZWO 463,33
Pastoraat en eredienst 1303,15
Jeugdwerk 78,55
Klein onderhoud kerkgebouw (3e collecte) 111,90
De coronapandemie heeft onze kerkgang in 2020 behoorlijk ontregeld. Vanaf half maart tot half juni waren er geen fysieke kerkdiensten of alleen online diensten. Vanaf half juni zijn de kerkdiensten hervat, maar met een beperkt aantal kerkgangers. Het zal duidelijk zijn dat dit ook zijn weerslag op de collecteopbrengsten heeft gehad. De totale opbrengst van de eerste drie kwartalen in 2020 is op €  2.932,76 uitgekomen. Dat is ruim 50% minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er waren wel minder kosten voor gastpredikanten en organisten, maar van half juni verzorgen we weer iedere week een kerkdienst met een predikant en een organist. Gelukkig hebben een behoorlijk aantal gemeenteleden gereageerd op de oproep om collecten via de bank te voldoen, waarmee we een gedeelte van de terugval hebben kunnen compenseren. De opbrengst via de bank was op 30 september € 1.055,- en dat is een mooi bedrag. Als bij de overmaking via de bank niet werd aangeven hoe het geld moest worden verdeeld, dan is dit in gelijke delen over diaconie en Pastoraat en Eredienst verdeeld. In het derde kwartaal hebben we de uitgangscollecte (3e collecte) opnieuw ingevoerd, met als bestemming “Klein onderhoud kerkgebouw”. Hartelijk dank voor al uw bijdragen, namens het CvK, de diaconie en de ZWO. Als u liever geen kerkdiensten wilt bijwonen en ons volgt via Kerkdienst Gemist of Facebook en u wilt bijdragen aan de collecten, dan kunt een bedrag overmaken naar bankrekening NL09 INGB 0005 6285 74 o.v.v. collecten. Bij voorbaat dank.
 De kerkrentmeesters.

 
 
Actie Kerkbalans 2020 Actie Kerkbalans 2020
In de eerste plaats willen we alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar hun kerkelijke bijdrage hebben voldaan hartelijk danken! De stand van de werkelijk ontvangen bijdragen voor 2019 was op 1-12-2019 €47.479,50. Voor 2019 is door de gemeenteleden €49.021,50 toegezegd. Nog niet alle toezeggingen zijn ontvangen, maar we vertrouwen erop dat in de maand december de laatste bijdragen zijn overgemaakt. Ook in 2019 hebben een aantal gemeenteleden weer een extra bedrag overgemaakt. Daarvoor onze hartelijke dank!
De nieuwe actie Kerkbalans komt er weer aan en die wordt zoals gebruikelijk in de maand januari gehouden. In de periode van 18 januari t/m 1 februari zullen de enveloppen bij u worden afgegeven. In de antwoordenvelop is een postzegel bijgesloten. U hoeft het antwoordformulier alleen maar in te vullen en op de bus te doen. U kunt er ook voor kiezen om de envelop in de kerk af te geven. Het thema is ook dit jaar: “Geef voor je kerk, ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen en daarom geef ik voor mijn kerk.
Vanaf 1 november 2018 heeft onze gemeente weer een eigen predikant, in een deelfunctie voor 50%. In het jaar 2019 hebben we weer een volledige bijdrage (op basis van 50%) aan de centrale kas voor de predikantstraktementen gedaan. Zoals het er nu uitziet zal het tekort over 2019 op ongeveer €10.000,- uitkomen. In de meerjarenbegroting is dit tekort gedeeltelijk ingecalculeerd.
In de begroting voor 2020 zult u zien dat het tekort is opgelopen naar ongeveer € 16.000. De begroting 2020 vindt u op de ANBI-pagina [www.pkgw.nl/anbi] van onze website en er hangt ook een kopie in de kerk. Het grotere tekort is ontstaan door een aantal tegenvallers, zoals het wegvallen van de vergoeding voor het beschikbaar stellen van zaalruimte voor taallessen en de onderhoudssubsidie voor het kerkgebouw. Als kerkrentmeesters zullen we alles proberen om nieuwe inkomsten te genereren. Het zal duidelijk zijn dat wij ook uw steun hard nodig zullen hebben en het doel is om in 2020 met de toezeggingen minimaal op het niveau van 2019 uit te komen. Liever meer en wij roepen u dan ook op om ruimhartig te geven. Alvast bedankt!
namens de kerkrentmeesters,
Kees Visser

 
 
Opbrengst collecten derde kwartaal 2019 Opbrengst collecten derde kwartaal 2019
 
Diaconie 409,64
Bloemenfonds 195,15
Werelddiaconaat KIA 67,45
ZWO 304,11
Pastoraat en eredienst 974,93

Het totaalbedrag van het tweede kwartaal is € 1.951,28.
Namens kerkrentmeesters, diaconie en ZWO hartelijk dank!
 
 
Opbrengst collecten tweede kwartaal 2019 Opbrengst collecten tweede kwartaal 2019
 
Diaconie 228,35
Bloemenfonds 103,10
Werelddiaconaat KIA 260,90
ZWO 314,55
Pastoraat en eredienst 941,25
Jeugdwerk €€ 81,91
Pastoraat en eredienstRudolph Stichting 43,51
KIA voor Mozambique 233,70

Het totaalbedrag van het tweede kwartaal is € 2.207,27.
Namens kerkrentmeesters, diaconie en ZWO hartelijk dank!
 
 
Gebruik gebouw Gebruik gebouw
Het gebruik van het gebouw is mogelijk na overleg met de beheerders, Loes en Dick van Arkel, tel. 0164-67 36 62 of e-mail dickvanarkel@kpnmail.nl.
Zij beheren de agenda en leggen de afspraken vast.
 
Gebruik kerkelijke ruimtes. Gebruik kerkelijke ruimtes.
In de zaal naast de kerk staat een reserveringskalender. Als iemand van onze kerkgemeenschap gebruik wil maken van een van de ruimtes, dan wordt dit ingeschreven op deze kalender met een telefoonnummer erbij.
In principe geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 
Schoonmaken. Schoonmaken.
Wij zijn gewend om met een aantal mensen de kerk en de pastorie schoon te houden.Dat gebeurt in drie groepjes, elk groepje is een keer in de drie maanden aan de beurt. Wij zijn dan 1-1,5 uur bezig.
Door verschillende oorzaken hebben een paar mensen af moeten haken, dus we willen heel graag versterking.
Graag aanmelden bij Geert en Hennie Tamboer, tel. 0164-613465.
 
 
 

Inloggen


 

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 09-08-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.